Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Gospoš­výpočetní technika nebo s ní
jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení
zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která
uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při
samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet
podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou
v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede­li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak
bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP,
jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II,
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Gospoš­výpočetní
technika, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů,
firemních log, aj. Gospoš­výpočetní technika nebo smluvních partnerů Gospoš­výpočetní technika,
není­li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu,
přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo
služby.
II. Sdělení před uzavřením smlouvy
Gospoš­výpočetní technika sděluje, že
8. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp.
internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Gospoš­
výpočetní technika si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
9. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Gospoš­výpočetní
technika, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků
Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou­li vyžadovány a poskytovány;
10. Gospoš­výpočetní technika neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,
pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany
zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího
určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
11. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za
celou dobu poskytování licence, není­li uvedeno jinak;
12. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Gospoš­výpočetní technika uváděny
včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na
dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu
úhrady;
13. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit
(není­li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde­li o
1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode
3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne
4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Gospoš­výpočetní technika,
14. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
1. o poskytování služeb, které Gospoš­výpočetní technika splnila s předchozím
dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
převzetí první dodávky zboží;
2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy;
nezávisle na vůli Gospoš­výpočetní technika a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy;
3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to
nenávratně smíseno s jiným zbožím;
však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání
jiných než vyžádaných náhradních dílů;
hygienických důvodů jej není možné vrátit;
porušil jejich původní obal;
6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v
10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s
určeném termínu;
předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení
od smlouvy, Gospoš­výpočetní technika zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního
obsahu dodávaného on­line nelze od takové smlouvy odstoupit;
15. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a
jde­li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za
navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou;
16. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy,
jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
17. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Gospoš­výpočetní
technika, přičemž registrovaní uživatelé Gospoš­výpočetní technika mají k těmto údajům
také přístup ve svém profilu;
III. Smlouva
1. Uzavření smlouvy
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném
Gospoš­výpočetní technika tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do
košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem Gospoš­výpočetní technika . Kupujícímu může při
uzavírání smlouvy asistovat pracovník Gospoš­výpočetní technika, ať už přímo na pobočce nebo
po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má
Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny
údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po
zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Gospoš­výpočetní technika, za případné
chyby při přenosu dat Gospoš­výpočetní nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Gospoš­
výpočetní technika neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný
email.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Gospoš­výpočetní
technika. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě
dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není­li ve VOP uvedeno jinak.
V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové
hodnotě přesahující 100.000,­ Kč vč. DPH, bude po něm systémem Gospoš­výpočetní technika
vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být
v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e­shopu Gospoš­výpočetní technika a
tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření,
nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není
přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích
k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně
popsán.
2. Dodání předmětu koupě
Kupní smlouvou se Gospoš­výpočetní technika zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne
digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k
ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Gospoš­výpočetní technika
kupní cenu.
Gospoš­výpočetní technika si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane
vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě
zakoupení licence či služby.
Gospoš­výpočetní technika Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a
umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
Gospoš­výpočetní technika splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní­li mu nakládat s
věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má­li Gospoš­výpočetní technika věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním
prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní
smlouvy vůči dopravci, Gospoš­výpočetní technika odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile
mu věc předá dopravce.
Dodá­li Gospoš­výpočetní technika větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva
uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
Gospoš­výpočetní technika odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a
provedení.
Není­li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Gospoš­výpočetní technika věc podle zvyklostí;
nejsou­li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří
Gospoš­výpočetní technika věc pro přepravu.
S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Gospoš­
výpočetní vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo
jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,­ Kč vč. DPH, až po úplné
úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží,
Gospoš­výpočetní technika provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými
v objednávce.
3. Přechod nebezpečí škody
Věc je vadná, nemá­li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady
v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na
Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou
Gospoš­výpočetní technika způsobila porušením své povinnosti.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a
přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme­li
Kupující věc, ač mu s ní Gospoš­výpočetní technika umožnila nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho
povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Gospoš­výpočetní technika škodu způsobila porušením své
povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na
účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou
přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá­li strana s placením, kterým je předání věci
podmíněno.
4. Odpovědnost Gospoš­výpočetní technika
Gospoš­výpočetní technika odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména
Gospoš­výpočetní technika odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí­li ujednání, takové vlastnosti, které
Gospoš­výpočetní technika nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem
na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Gospoš­výpočetní technika uvádí nebo ke
kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví­li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí, není­li uvedeno jinak, to se však netýká:
1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při
převzetí Kupujícím; nebo
4. vyplývá­li to z povahy věci.
U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit
právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není­li však na zboží uvedené datum spotřeby, v
takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc
má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Má­li věc vadu, z níž je Gospoš­výpočetní technika zavázána, a jedná­li se o věc prodávanou za
nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou
slevu.
5. Podstatné porušení smlouvy
Je­li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci,
může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není­li to možné, může odstoupit od
smlouvy. Je­li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze­li vadu odstranit
bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
2. na odstranění vady opravou věci;
3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
4. odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí Gospoš­výpočetní technika, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu
Gospoš­výpočetní technika; to neplatí, žádal­li Kupující opravu vady, která se ukáže jako
neopravitelná. Neodstraní­li Gospoš­výpočetní technika vady v přiměřené lhůtě či oznámí­li
Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou
slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí­li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy –
viz níže.
Kupující­spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Gospoš­výpočetní technika
nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že
Gospoš­výpočetní technika nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
spotřebiteli působilo značné obtíže.
6. Nepodstatné porušení smlouvy
Je­li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady,
anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může
Gospoš­výpočetní technika dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může
Gospoš­výpočetní technika odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní­li Gospoš­výpočetní technika vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může
Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu
nemůže Kupující změnit bez souhlasu Gospoš­výpočetní technika
7. Porušení smlouvy obecně
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V
takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující Gospoš­výpočetní technika na její náklady věc původně
dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
Neoznámil­li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná­li se o skrytou vadu, platí
totéž, nebyla­li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné
péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
8. Záruka za jakost
Zárukou za jakost se Gospoš­výpočetní technika zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení
záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i
na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla­li věc podle smlouvy odeslána, běží od
dojití věci do místa určení. Má­li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Gospoš­
výpočetní technika, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující
objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k
provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila­li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na
Kupujícího vnější událost.
9. Užívání elektronického obsahu, SW apod.
Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně
SW, PC her, her pro konzole apod.) zakoupeného u Gospoš­výpočetní technika dodržovat
povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními
licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené
povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít
také trestněprávní následky.
Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž
účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního
prospěchu, není­li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn
kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj
opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy
a/nebo licenčními podmínkami daného produktu.
Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který Gospoš­výpočetní technika
poskytla Kupujícímu jako dar.
IV. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode
dne uzavření smlouvy a jde­li o
1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne
převzetí poslední dodávky zboží; nebo
3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první
dodávky zboží.
Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese:
Gospoš­výpočetní technika ­ reklamace,
Náměstí 415/26
747 21 , Kravaře
Odstoupí­li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Gospoš­výpočetní technika bez zbytečného
odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Gospoš­výpočetní
technika obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní
dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v
jakém zboží převzal.
Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od
smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném
originálním balení.
Rozhodne­li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě,Gospoš­výpočetní technika doporučuje
pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Gospoš­výpočetní technika spolu s
přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není
podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením,
zdali částka bude odebrána v hotovosti.
Spotřebitel odpovídá Gospoš­výpočetní technika pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v
důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
vlastnosti.
V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Gospoš­výpočetní technika požadovat
předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku
škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z
těchto dokladů může Gospoš­výpočetní technika odmítnout peněžní prostředky proplatit.
Odstoupí­li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Gospoš­výpočetní technika bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho
na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Gospoš­
výpočetní technika mu vrátí přijaté peněžení prostředky.
Odstoupí­li spotřebitel od smlouvy, Gospoš­výpočetní technika však není povinna vrátit přijaté
peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Gospoš­
výpočetní technika odeslal.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou­li se zbožím poskytovány dárky, je darovací
smlouva mezi Gospoš­výpočetní technika a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde­li k
využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a
spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně
všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako
bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není­li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře
možné, má Gospoš­výpočetní technika právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V
případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z
tohoto hlediska samostatně.
2. Odstoupení v ostatních případech
Bude­li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na
vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže­li věc vrátit v
tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
1. došlo­li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
2. použil­li Kupující věc ještě před objevením vady;
3. nezpůsobil­li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo
opomenutím; nebo
4. prodal­li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval­li ji, anebo pozměnil­li věc
při obvyklém použití; stalo­li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Gospoš­výpočetní technika,
co ještě vrátit může, a dá Gospoš­výpočetní technika náhradu do výše, v níž měl z použití
věci prospěch.
Neoznámil­li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Z důvodu ochrany práv Kupujícího je­li Kupujícím právnická osoba a bude­li požadovat
proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Gospoš­výpočetní technika, pak příslušná
částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj.
statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.
V. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění
plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se
smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s
výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží
(sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající
postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování
lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a
osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím
prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou
shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů
pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely
prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran
(společnosti Naspers OCS Czech Republic s.r.o., IČ 023 87 727), telemarketing, sms), a to až do
doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Gospoš­
výpočetní technika Náměstí 415/26 , 747 21 , Kravaře. Za písemné vyjádření se v tomto případě
považuje i forma elektronická.
V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení,
adresa, telefonní číslo, e­mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou
zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva
požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
Gospoš­výpočetní technika může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby
usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES
o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace,
které se ukládají do koncového zařízení, jež používaj. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby
"cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí
ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
Gospoš­výpočetní technika si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod
vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že
je tato IP adresa na tzv. blacklistu.
VI. Provozní doba
Objednávky přes internetový obchod Gospoš­výpočetní technika: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Gospoš­výpočetní technika
nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.
VII. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on­line e­shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a
poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků
za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v
rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé
koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v
konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní
ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny,
vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově
určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci Gospoš­
výpočetní technika nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní
na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Gospoš­
výpočetní technika a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu
zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Gospoš­výpočetní
technika. Gospoš­výpočetní technika v takovém případě Kupujícího informuje o takové
skutečnosti.
Gospoš­výpočetní technika si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou,
pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu
správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na
vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
VIII. Objednávání
Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Gospoš­výpočetní technika doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e­shop
prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Gospoš­výpočetní technika. V případě
veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po
provedení objednávky.
Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e­mailu.
Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si
Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.
IX. Platební podmínky
1. platba v hotovosti
2. platba předem bankovním převodem;
3. platba přes internetové rozhraní banky;
4. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;
5. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce ­ Kupující hradí
navíc tzv. dobírečné
6. platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek),
7. na splátky (pouze v případě, že Kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový
prodej);
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Gospoš­výpočetní technika, avšak
nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
X. Dodací podmínky
1. Způsoby dodání
Výpočetní technika Gospoš zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
1. osobní odběr;
2. zasílání přepravní službou – ČR;

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a
s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci Gospoš­výpočetní
technika nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce
www.gospos.cz
2. Ostatní podmínky
V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může
Gospoš­výpočetní technika požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas),
a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné
činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Gospoš­výpočetní technika odmítnout
zboží vydat.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet
balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního
listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím,
že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od
přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e­mailem na adresu
gospos@gospos.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat
faxem, e­mailem, nebo poštou Gospoš­výpočetní technika. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo
vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Gospoš­
výpočetní technika možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
XI. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem příslušnými právními předpisy ČR. Jako
záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení .
XII. Závěrečná ustanovení
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva
České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu
smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Záruka za jakost se nevztahuje na následující zboží: – poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné – s uběhnuvší záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci – mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, prasklé LCD displeje, natržené flex kabely atp.) – bez doložení původu nákupu – poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k obsluze nebo zásadami správného použití či skladování – zboží poškozené neodborným servisním zásahem nebo nesprávnou manipulací.

 

Záruka za jakost se dále nevztahuje na: baterie a náhradní díly bez kontrolních značek dodavatele, tj. razítko se symbolikou (např. B, BiS, SB, BT atp.).

 

Reklamace – uplatnění záruky, jak postupovat?

 

Dodavatel se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí uvedených níže. Usnadníte nám práci a Vaše reklamace bude vyřízena mnohem rychleji:

 

 Kontrola - Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje dodavatele. Pokud objednavatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, anebo pokud objednavatel zjistí při kontrole dodávky mechanicky poškozené zboží (prasklé LCD, utržený flex kabel, utržený konektor apod.) je povinen nejdéle do 3 pracovních dní po obdržení informovat dodavatele na email gospos@gospos.cz

 

- zboží došlo v porušeném obalu - V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: gospos@gospos.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, avšak pozdější reklamace může být zamítnuta.

 

- zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou – Poškození je nutno bez zbytečného odkladu nahlásit dodavateli a to emailem na gospos@gospos.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

- zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada - Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (záruční lhůta je 12 měsíců, záruční lhůta na kapacitu baterie je 6 měsíců a záruční lhůta pro náhradní díly je 3 měsíce), pokud je zboží v záruce, zadejte reklamaci na www.gospos.cz – reklamační protokol.

 

- reklamace LCD - Otestujte před nalepením! Pokud není díl měněn v autorizovaném servisu dané značky, na použitý díl se záruka nevztahuje

 

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 13. 10. 2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.